Home
PDF Print E-mail
Codul fiscal:
"Ajustarea bazei de impozitare
Art. 138. - Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:
a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, inainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;
b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj;
c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila;
e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare."
Norme metodologice:
"20. (1) In situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi najusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii, chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata, dar evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare.
(11) In cazul in care persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare se afla in situatiile prevazute la alin. (1), se aplica prevederile art. 1342 alin. (10) si (11) din Codul fiscal. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce, ori, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, indiferent daca taxa aferenta este sau nu exigibila.
(2) Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) lit. b) si art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru operatiunile prevazute la art. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru achizitiile intracomunitare.
(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul achizitiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare, se aplica corespunzator prevederile art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal in situatiile prevazute la art. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal.
Exemplu:
Societatea A, care aplica sistemul TVA la incasare, emite catre beneficiarul B o factura pentru o livrare de bunuri la data de 10 ianuarie 2013, in valoare de 5.000 lei plus TVA 1.200 lei, total factura 6.200 lei. TVA in suma de 1.200 lei se inregistreaza in creditul contului 4428 «TVA neexigibila». La data de 20 februarie 2013 incaseaza suma de 2.000 lei de la beneficiarul sau. TVA aferenta acestei incasari se determina astfel: 2000 x 24/124 = 387 lei si se evidentiaza in debitul contului 4428 «TVA neexigibila» si concomitent in creditul contului 4427 «TVA colectata». In data de 25 martie 2013, societatea A acorda o reducere de pret beneficiarului B de 10% din contravaloarea bunurilor livrate. Societatea A emite o factura in care inscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5.000 x 10/100 = 500 lei si TVA aferenta, respectiv 1.200 x 10/100 = 120 lei. Conform prevederilor art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal, in luna martie 2013 societatea A va diminua TVA neexigibila in cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei. Beneficiarul B, la primirea facturii pentru reducerea de pret de la societatea A, va diminua «TVA neexigibila» in cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei. Daca presupunem ca la data de 20 februarie 2013 societatea A ar fi incasat de la societatea B suma de 5.000 lei, TVA aferenta acestei incasari se determina astfel: 5.000 x 24/124 = 968 lei si se evidentiaza in debitul contului 4428 «TVA neexigibila» si concomitent in creditul contului 4427 «TVA colectata». In data de 25 martie 2013, societatea A acorda o reducere de pret beneficiarului B de 25% din contravaloarea bunurilor livrate. Societatea A emite o factura in care inscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5.000 x 25/100 = 1.250 lei si TVA aferenta, respectiv 1.200 x 25/100 = 300 lei. Conform prevederilor art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal, in luna martie 2013 societatea A va anula TVA neexigibila in cuantum de 232 lei si va diminua taxa colectata cu suma de 68 lei. In aceasta situatie, societatea B va anula TVA neexigibila de 232 lei si va diminua TVA dedusa cu suma de 68 lei.
(3) Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adaugata aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului, inclusiv in cazul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare in situatia in care falimentul beneficiarului intervine dupa cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii, sau, dupa caz, de la data termenului-limita pentru emiterea acesteia. In cazul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare si falimentul beneficiarului intervine inainte de cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, dupa caz, de la data termenuluilimita pentru emiterea acesteia, se aplica prevederile art. 1342 alin. (10) lit. d) din Codul fiscal, respectiv se opereaza anularea taxei neexigibile aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii realizate. [...]"
Comentarii:
Astfel cum rezulta din normele metodologice, in situatii precum reduceri de preturi, anularea totala sau partiala a unui contract, alte evenimente prevazute la art. 138 din Codul fiscal, care intervin ulterior facturarii, contribuabilii vor emite facturi in care inscriu cu semnul minus baza impozabila si TVA aferenta acestor operatiuni, chiar daca TVA nu a devenit exigibila la data respectiva. Ca regula, atat la beneficiar, cat si la furnizor/prestator se ajusteaza mai intai taxa neexigibila si doar in situatia in care nu mai exista diferente de taxa neexigibila se ajusteaza taxa colectata la furnizor/prestator, respectiv taxa deductibila la beneficiar.
4. Cursul de schimb valutar aplicabil pentru determinarea bazei de impozitare a TVA
Codul fiscal:
"Cursul de schimb valutar
Art. 1391. - (1) Daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama.
2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza, iar, in cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare prevazut la art. 1342 alin. (3)-(8), la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza daca nu ar fi fost supusa sistemului TVA la incasare. In situatia in care se utilizeaza cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeana, conversia intre monede, altele decat moneda euro, se realizeaza prin intermediul cursului de schimb al monedei euro pentru fiecare dintre monede. In contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimbcomunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeana." Norme metodologice:
"22. (1) In sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare.
(2) In sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul emiterii de facturi inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ori de incasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data emiterii acestor facturi va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv la data regularizarii operatiunii, inclusiv in cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul TVA la incasare. In cazul incasarii de avansuri pentru care factura este emisa ulterior incasarii avansului, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor incasate. [...]
Exemplul nr. 3:
Compania A livreaza bunuri in valoare de 7.000 euro catre compania B, la data de 20 februarie 2013. Compania A aplica sistemul TVA la incasare, iar factura este emisa la data de 10 martie 2013. Cursul de schimb valutar valabil in data de 20 februarie 2013 este de 4,5 lei/euro. Societatea A incaseaza contravaloarea integrala a facturii in data de 15 mai 2013, la cursul de 4,4 lei/euro. Societatea A va inregistra ca taxa neexigibila aferenta livrarii suma de 7.560 lei, calculata astfel: - baza impozabila: 7.000 euro x 4,5 lei/euro = 31.500 lei, - TVA neexigibila aferenta livrarii: 31.500 lei x 24% = 7.560 lei. Exigibilitatea TVA aferenta livrarii intervine la data incasarii, respectiv 15 mai 2013, data la care societatea Atrebuie sa colecteze TVA in suma de 7.560 lei. [...]
(6) Pentru operatiunile in interiorul tarii, daca baza impozabila este stabilita in valuta, transformarea in lei se vaefectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 134-1341 alin. (1) si (2) din Cdul fiscal. Prin exceptie, in cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare prevazut la art. 1342 alin. (3)-(8), transformarea in lei se efectueaza la cursul din data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentruoperatiunea in cauza daca nu ar fi fost supusa sistemului TVA la incasare, respectiv conform prevederilor art. 134-1342 alin. (1) si (2) din Codul fiscal.
Comentarii:
La data emiterii unei facturi pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in cazul in care bazaimpozabila este stabilita in valuta, aceasta trebuie convertita in lei la cursul de schimb din data exigibilitatii TVA. In cazul operatiunilor supuse TVA la incasare, deoarece la data emiterii facturii este posibil ca taxa sa nu fie inca exigibila, nefiind incasata, a fost necesara stabilirea unei reguli pentru a determina TVA aferenta operatiunii respective, chiar daca taxa este neexigibila. Regula este stabilita de Codul fiscal si prevede ca se va aplica acelasi curs de schimb valutar pentru conversie ca si in situatia in care operatiunea nu ar fi fost supusa TVA la incasare. Prin normele metodologice s-a exemplificat aceasta prevedere legala.
5. Cota de TVA aplicabila
Codul fiscal:
"Cotele
Art. 140 [...]
(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.
(31) In cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare, cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia situatiilor in care este emisa o factura sau este incasat un avans, inainte de data livrarii/prestarii, pentru care se aplica cota in vigoare la data la care a fost emisa factura ori la data la care a fost incasat avansul.
(4) In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2), precum si in situatia prevazuta la alin. (31). [...]"
Comentarii:
Prin Codul fiscal au fost stabilite reguli de aplicare a cotei de TVA, inclusiv in situatia in care ar aparea modificari legislative de schimbare a cotei de TVA. In cazul operatiunilor supuse TVA la incasare, daca factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii, nu exista nici fapt generator de taxa si nici exigibilitate daca factura nu este incasata. Din acest motiv, prin lege au fost stabilite reguli de determinare a cotei aplicabile la data emiterii unei facturi pentru operatiuni supuse TVA la incasare, care sunt redate la art. 140 alin. (31) din Codul fiscal. In ce priveste situatia in care se schimba cotele de TVA, in principiu regula este aceeasi ca in cazul operatiunilor supuse regimului normal de exigibilitate, respectiv orice factura emisa inainte de data livrarii/prestarii va fi regularizata pentru a se aplica cota in vigoare la data livrarii/prestarii.
6. Deducerea TVA
Codul fiscal:
"Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Art. 145. - (1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.
(11) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoanaimpozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.
(12) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o partedin operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform art. 1342 alin. (6). Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6),art. 1523 alin. (10) sau art. 160."
Norme metodologice:
"45. [...]
(8) Prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal se aplica numai in cazul operatiunilor taxabile, pentru care furnizorul/prestatorul este obligat sa aplice sistemul TVA la incasare si sa inscrie in factura aceasta mentiune conform prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, dar nu se aplica in cazul operatiunilor pentru carefurnizorul/prestatorul nu trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal care sunt supuse la furnizor/prestator regulilor generale de exigibilitate conform prevederilor art. 1342 alin. (1) si (2) si prevederilor art. 145 alin. (1) din Codul fiscal la beneficiar. In situatia in care furnizorul/prestatorul este inscris in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare la data emiterii unei facturi, dar omite sa inscrie mentiunea «TVA la incasare», desi operatiunea respectiva nu este exclusa de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal, beneficiarul are obligatia sa exercite dreptul de deducere in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal.
(9) Prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal se aplica inclusiv de catre beneficiarii persoane impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar care sunt inregistrate in Romania in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu stabilite in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
10) Prevederile art. 145 alin. (11) si (12) din Codul fiscal referitoare la amanarea dreptului de deducere pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor/serviciilor este platita furnizorului/prestatorului se aplica numai pentru taxa care ar fi deductibila potrivit prevederilor art. 145 alin. (2)-(41), art. 1451, 147 si 1471 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 145 alin. (11) si (12) din Codul fiscal si achizitioneaza bunuri/servicii pentru care taxa nu este deductibila conform art. 145 alin. (2)-(5), art. 1451 si 147 din Codul fiscal nu vor reflecta ca taxa neexigibila taxa nedeductibila, indiferent daca taxa aferenta este sau nu achitata.
(11) Pentru determinarea taxei deductibile in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (11) si (12) din Codul fiscal aferente platii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii se aplica procedeul de calcul prevazut la art. 1342 alin. (8) din Codul fiscal.
Exemplu:
Societatea A, care aplica sistemul TVA la incasare, avand perioada fiscala luna calendaristica, emite o factura pentru o livrare de bunuri in valoare de 3.000 lei plus TVA 720 lei in data de 14 mai 2013 catre societatea B. Daca taxa nu se achita in aceeasi perioada fiscala se inregistreaza in contul 4428 «TVA neexigibila». In data de 5 iulie 2013, societatea B plateste partial prin extras bancar suma de 1.300 lei. Taxa deductibila aferenta acestei plati se calculeaza astfel: 1.300 x 24/124 = 252 lei si se evidentiaza in debitul contul 4426 «TVA deductibila», concomitent cu evidentierea in creditul contului 4428 «TVA neexigibila».
(12) In sensul art. 145 alin. (11) si (12) din Codul fiscal, se considera ca taxa a fost platita furnizorului/prestatorului in situatia in care se stinge obligatia de plata catre furnizor/prestator, chiar daca plata este facuta catre un tert.
pagina 1 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5
 

  


Recomandari

Va recomandam:
SolviERP
Sitem ERP/CRM performant.
GData Antivirus
Securitate maxima oferita de acest ANTIVIRUS care depaseste record dupa record. Calitate germana.
Program devize
Program pentru intocmire in constructii. Creat de specialisti pentru specialisti
Program contabilitate generala
Program contabilitate generala. 100% compatibil cu SOLVI ERP.