Home
PDF Print E-mail
(13) In scopul aplicarii prevederilor art. 145 alin. (11) si (12) din Codul fiscal: a) in cazul in care plata se efectueaza prin instrumente de plata de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie si bilet la ordin, data platii contravalorii totale/partiale a achizitiilor de bunuri/prestarii de servicii efectuate de la/de persoana care aplica sistemul TVA la incasare este:
1. data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia in situatia in care cumparatorul este emitentul instrumentului de plata, indiferent daca incasarea este efectuata de furnizor/prestator ori de alta persoana;
2. data girului catre furnizor/prestator, in situatia in care cumparatorul nu este emitentul instrumentului de plata, in acest scop fiind obligatorie pastrarea unei copii a instrumentului de plata in care este mentionata si persoana catre care a fost girat instrumentul de plata;
b) in situatia in care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de catre cumparator, data platii este data inscrisa in extrasul de cont ori alt document asimilat acestuia. Indisponibilizarea sumelor, evidentiata in extrasul de cont, nu este considerata plata;
c) in cazul platilor prin banca de tipul transfer-credit, data platii contravalorii totale/partiale a achizitiilor de bunuri/servicii de la/de persoana care aplica sistemul TVA la incasare este data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia;
d) in cazul cesiunii de creante si a compensarii, se aplica corespunzator prevederile pct. 162 alin. (12), respectiv pct. 162 alin. (13)-(14), pentru a determina data platii;
e) in cazul platii in natura, data platii este data la care intervine faptul generator de taxa pentru livrare/prestarea care reprezinta contrapartida pentru achizitia de bunuri/servicii efectuata."
Comentarii:
Alaturi de prevederile art. 1342 alin. (3)-(8), cele ale art. 145 alin. (11) si (12) din Codul fiscal sunt deosebit de importante, oferind o imagine completa a drepturilor si obligatiilor ce revin persoanelor care aplica TVA la incasare si celor care fac achizitii de la aceste persoane. Prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal amana deducerea TVA pentru achizitiile efectuate de orice contribuabil de la un contribuabil care aplica TVA la incasare, pana la momentul platii totale sau partiale a facturii. Prevederile art. 145 alin. (12) din Codul fiscal amana deducerea TVA pentru achizitiile efectuate de contribuabilul care aplica TVA la incasare, pana la momentul platii totale sau partiale a facturii catre furnizor/prestator. Avand in vedere ca pentru a deduce TVA este necesara plata facturii, normele metodologice trateaza in detaliu documentele pe baza carora se va considera ca plata a fost efectuata in functie de modalitatile de plata, respectiv plata prin banca, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea instrumentelor de plata de tip cambie, cec, bilet la ordin.
7. Justificarea deducerii taxei Codul fiscal:
"Conditii de exercitare a dreptului de deducere
Art. 146. - (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155, precum si dovada platii in cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare; [...]"
Norme metodologice:
"46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal si cu dovada platii in cazul achizitiilor prevazute la art. 145 alin. (12) din Codul fiscal efectuate de catre persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii prevazute la art. 145 alin. (11) din Codul fiscal de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare. Facturile emise in conditiile prevazute la art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal constituie documente justificative in vederea deducerii taxei numai in situatia in care au inscris si codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. In cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, beneficiarul va solicita emitentului un duplicat al facturii, pe care se va mentiona ca inlocuieste factura initiala. In cazul facturilor emise pe suport hartie, duplicatul poate fi o factura noua emisa de furnizor/prestator, care sa cuprinda aceleasi date ca si factura initiala, si pe care sa se mentioneze ca este duplicat si ca inlocuieste factura initiala sau o fotocopie a facturii initiale, pe care sa se aplice stampila furnizorului/prestatorului si sa se mentioneze ca este duplicat si ca inlocuieste factura initiala. In cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al declaratiei vamale pentru import ori al documentului pentru regularizarea situatiei, persoana impozabila va solicita un duplicat certificat de organele vamale."
Comentarii:
In corelare cu prevederile art. 145 alin. (11) si (12) din Codul fiscal, pentru justificarea deducerii TVA se prevede la art. 146 din Codul fiscal obligativitatea prezentarii documentului de plata alaturi de factura.
8. Ajustarea TVA prevazuta la art. 148 din Codul fiscal pentru alte bunuri decat cele de capital
Norme metodologice:
"53. [...]
(2) In baza prevederilor art. 148 lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabila poate sa ajusteze taxa nededusa aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, in situatia in care persoana impozabila castiga dreptul de deducere a taxei. Ajustarea in acest caz reprezinta exercitarea dreptului de deducere si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau, dupa caz, intr-un decont de taxa ulterior. Persoana impozabila realizeaza aceste ajustari ca urmare a unor situatii cum ar fi:
a) modificari legislative;
b) modificari ale obiectului de activitate;
c) alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care nu dau drept de deducere si ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere. Se includ in aceasta categorie si vehiculele pentru care a fost limitat dreptul de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal, in situatia in care fac obiectul unei livrari taxabile sau are loc o modificare de destinatie, respectiv sunt utilizate exclusiv pentru activitati exceptate de la limitarea dreptului de deducere prevazute la art. 1451 din Codul fiscal. Aceste ajustari nu pot fi aplicate pentru vehiculele al caror drept de deducere a fost limitat 100% care sunt ulterior livrate, intrucat este obligatorie aplicarea scutirii de TVA prevazute la art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal.
(3) In situatiile prevazute la alin. (2), taxa nededusa aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe in curs de executie, achizitionate de persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat achizitiile intracomunitare de bunuri, importurile si achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum si cele achizitionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) lit. a)-e) din Codul fiscal, se ajusteaza la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea, pentru taxa deductibila, respectiv pentru taxa care a fost platita furnizorului/prestatorului, iar in cazul activelor corporale fixe se aplica si prevederile alin. (14). In situatia in care la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea nu a fost achitata integral taxa aferenta achizitiei, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, persoana impozabila isi exercita dreptul de deducere a taxei respective cu exceptia situatiei in care la data platii bunurile/serviciile nu sunt utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere a taxei. In cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, persoana impozabila deduce partea din taxa platita corespunzatoare valorii ramase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat ajustarea. Daca apar si alte evenimente care genereaza ajustarea TVA pana la data platii TVA, in favoarea statului sau in favoarea persoanei impozabile, in cazul activelor corporale fixe amortizabile, suma taxei de dedus se determina in functie de valoarea ramasa neamortizata la data fiecarui eveniment care genereaza ajustarea taxei. Taxa aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri, importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si taxa aferenta achizitiilor de bunuri/servicii prevazute la art. 1342 alin. (6) lit. a)-e) din Codul fiscal efectuate de beneficiari de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare se ajusteaza potrivit regulilor generale prevazute la alin. (2).
(4) In cazul in care persoana impozabila care aplica regimul special de scutire, prevazut la art. 152 din Codul fiscal, se inregistreaza potrivit legii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precum si in cazul in care persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, se aplica ajustarile de taxa prevazute la pct. 61 si 62. Persoanele care aplica sistemul TVA la incasare, precum si cele care au achizitionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA si trec la regimul special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal aplica in mod corespunzator prevederile alin. (8).
(5) Conform art. 148 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se ajusteaza taxa deductibila, in situatii precum:
a) cazurile prevazute la art. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal;
b) cand pro rata definitiva, calculata la sfarsitul anului, difera de pro rata provizorie utilizata in cursul anului;
c) cazul in care persoana impozabila in mod eronat a dedus o suma de taxa mai mare decat avea dreptul sau mai mica.
(6) In baza art. 148 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal, persoana impozabila trebuie sa ajusteze, la data modificarii intervenite, taxa deductibila aferenta bunurilor de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe in curs de executie, activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, in situatia in care persoana impozabila pierde dreptul de deducere a taxei. Ajustarea reprezinta in aceasta situatie anularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata deduse initial si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea. Persoana impozabila realizeaza aceste ajustari ca urmare a unor situatii cum ar fi:
a) modificari legislative;
b) modificari ale obiectului de activitate;
c) alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere. Se includ in aceasta categorie si vehiculele pentru care nu a fost limitat dreptul de deducere conform art. 1451, in situatia in care are loc o modificare de destinatie, respectiv sunt utilizate pentru activitati care impun limitarea dreptului de deducere la 50% conform art. 1451 din Codul fiscal;
d) bunuri lipsa in gestiune din alte cauze decat cele prevazute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal. In cazul bunurilor lipsa din gestiune care sunt imputate, se efectueaza ajustarea taxei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA.
(7) In situatiile prevazute la alin. (6), taxa deductibila aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe in curs de executie, achizitionate de persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat achizitiile intracomunitare de bunuri, importurile si achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum si cele achizitionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal, se ajusteaza la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea, pentru taxa deductibila, respectiv pentru taxa care a fost platita furnizorului/prestatorului, iar in cazul activelor corporale fixe se aplica si prevederile alin. (14). In situatia in care la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea nu a fost achitata integral taxa aferenta achizitiei, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, persoana impozabila nu isi exercita dreptul de deducere a taxei respective cu exceptia situatiei in care la data platii bunurile/serviciile sunt utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere a taxei. In cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, persoana impozabila nu deduce partea din taxa platita corespunzatoare valorii ramase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat ajustarea. Daca apar si alte evenimente care genereaza ajustarea TVA pana la data platii TVA, in favoarea statului sau in favoarea persoanei impozabile, in cazul activelor corporale fixe amortizabile, suma taxei de dedus se determina in functie de valoarea ramasa neamortizata la data fiecarui eveniment care genereaza ajustarea taxei. Taxa aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri, importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare, precum si taxa aferenta achizitiilor de bunuri/servicii prevazute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal efectuate de beneficiar de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare se ajusteaza potrivit regulilor generale prevazute la alin. (6).
Exemplu: Societatea A, care aplica sistemul TVA la incasare (sau a cumparat bunuri de la o persoana care a aplicat TVA la incasare) a achizitionat in ianuarie 2013 un activ corporal fix amortizabil in valoare de 10.000 lei plus TVA 2.400 lei. La data achizitiei societatea A plateste furnizorului suma de 6.200 lei, din care TVA 1.200 lei, care se deduce. Bunul este alocat unei activitati cu drept de deducere integral.
- In luna martie 2014, apare primul eveniment care genereaza ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activitati fara drept de deducere a TVA. Societatea A trebuie sa efectueze ajustarea taxei deduse astfel: valoarea neamortizata a bunului este de 7.000 lei (reprezinta 70% din valoarea bunului); TVA dedusa 1.200 lei;
ajustarea calculata in functie de valoarea ramasa neamortizata: 1.200 x 70% = 840 lei, in favoarea statului. - In luna iunie 2014 societatea A mai plateste furnizorului suma de 2.583 lei, din care 500 lei reprezinta TVA. Taxa de dedus se determina proportional cu valoarea ramasa neamortizata la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat ajustare, astfel: 500 x 70% = 350 lei - taxa care nu se deduce. Diferenta de 150 lei (500 - 350) se deduce.
- In luna septembrie 2014, apare al doilea eveniment care genereaza ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activitati cu drept de deducere.
Valoarea ramasa neamortizata este de 6.000 lei (reprezentand 60% din valoarea bunului);
TVA achitata: 1.200 lei + 500 lei = 1.700 lei;
- ajustarea calculata in functie de valoarea ramasa neamortizata: 1.700 x 60% = 1.020 lei in favoarea persoanei impozabile.
- In luna decembrie 2014 societatea A plateste furnizorului suma de 3.617 lei, din care TVA reprezinta 700 lei. Taxa de dedus se determina in functie de valoarea ramasa neamortizata la data fiecarui eveniment care genereaza ajustarea taxei, astfel: 700 x 70% - 700 x 60% = 490 - 420 = 70 lei nu se deduc, iar diferenta de 630 lei (700 - 70) se deduce. [...]
(14) In cazul activelor corporale fixe, care nu sunt amortizate integral, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, ajustarea taxei conform art. 148 din Codul fiscal se face pentru valoarea ramasa neamortizata. Ajustarea se efectueaza in functie de cota de taxa in vigoare la data achizitiei activului corporal fix. In sensul prezentelor norme, prin valoare ramasa neamortizata se intelege valoarea de inregistrare in contabilitate diminuata cu amortizarea contabila."
Comentarii:
Modificarea utilizarii unui bun dupa achizitia acestuia, respectiv utilizarea pentru operatiuni cu sau fara drept dededucere, conduce la efectuarea unor ajustari de TVA prin care trebuie sa se asigure ca persoana impozabila va beneficia de deducerea TVA pentru bunul respectiv in masura in care acesta este utilizat pentru operatiuni care dau drept de deducere. Problema devine mai complicata in cazul persoanelor care au achizitionat bunuri de la persoane care aplica TVA la incasare, precum si al achizitiilor efectuate de persoanele care aplica TVA la incasare, si care nu au achitat integral TVA, diferenta de taxa neachitata fiind neexigibila. Prin normele metodologice s-au dat exemple pentru a clarifica modul in care vor proceda persoanele care efectueaza ajustari de TVA, in special in cazul activelor corporale fixe, care nu sunt bunuri de capital, in vederea respectarii principiului enuntat in cazul taxei neexigibile care devine deductibila sau nedeductibila pe masura platii.
9. Ajustarea TVA prevazuta de art. 149 din Codul fiscal pentru bunuri de capital
Norme metodologice:
"54. [...]
(17) In cazul bunurilor de capital pentru care persoana impozabila a aplicat prevederile art. 145 alin. (11) si (12)din Codul fiscal, perioada de ajustare incepe la data prevazuta la art. 149 alin. (3) din Codul fiscal.
(18) Taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, achizitionate de persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat achizitiile intracomunitare de bunuri, importurile si achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din fiscal, precum si a bunurilor de capital achizitionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal, se ajusteaza la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea conform art. 149 alin. (4) lit. a), c) si d) din Codul fiscal, astfel:
a) in situatia in care ajustarea este in favoarea statului, se ajusteaza taxa efectiv dedusa aferenta sumei platite, corespunzatoare perioadei ramase din perioada de ajustare;
b) in situatia in care ajustarea este in favoarea persoanei impozabile se ajusteaza taxa nededusa dar platita furnizorului/prestatorului, corespunzatoare perioadei ramase din perioada de ajustare.
(19) In situatia prevazuta la alin. (18), daca la data la care intervine un eveniment care genereaza ajustarea nu a fost achitata integral taxa aferenta achizitiei, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, se determina taxa care ar fi deductibila sau nedeductibila corespunzator utilizarii bunului de capital pentru operatiuni cu ori fara drept dededucere in cadrul perioadei de ajustare si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care taxa a fost platita. Taxa aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri, importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare, precum si taxa aferenta achizitiilor de bunuri/servicii prevazute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal efectuate de beneficiar de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare se ajusteaza potrivit regulilor generale prevazute la alin. (1)-(16).
Exemplu:
O persoana impozabila B cumpara un bun de capital (o cladire) de la persoana impozabila A. Ambele persoane aplica sistemul TVA la incasare. Valoarea bunului de capital este de 100.000 lei si TVA aferenta este de 24.000 lei. Prin contractul dintre parti se stabilesc urmatoarele: bunul de capital va fi pus la dispozitia persoanei impozabile B la data de 20.07.2013, urmand ca plata sa se faca in 4 transe egale de 25.000 lei + TVA aferenta, care devin scadente la plata corespunzator, prima transa la data punerii bunului la dispozitia persoanei impozabile B (20.07.2013), a doua transa la 31.12.2013, a treia transa la 30.06.2014 si ultima transa la 31.12.2014. Platile se efectueaza cu respectarea prevederilor contractuale. Perioada de ajustare incepe de la 1 ianuarie a anului in care bunul de capital este pus la dispozitia persoanei impozabile B, respectiv 1 ianuarie 2013.
Situatia 1:
In perioada 20.07.2013-31.07.2014 bunul de capital este utilizat in scopul operatiunilor taxabile ale persoanei impozabile B, respectiv operatiunilor de inchiriere in regim de taxare cu TVA prin optiune conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Incepand cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat in integralitate pentru realizarea de operatiuni de inchiriere in regim de scutire de TVA fara drept de deducere in sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
- Perioada de ajustare (20 de ani): 1.01.2013-31.12.2032
- TVA aferenta achizitiei bunului de capital: 24.000 lei.
- TVA dedusa conform platilor efectuate pana la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea: 18.000 lei, corespunzator celor 3 transe de plata efectuate.
- Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care genereaza ajustarea: 18.000 x 19/20 = 17.100 lei, in favoarea statului. Diferenta de 900 de lei reprezinta taxa dedusa pentru anul 2013, in care bunul a fost utilizat pentru operatiuni taxabile. La 31.12.2014 se plateste si ultima transa, TVA aferenta fiind de 6.000 lei. Se determina la momentul efectuarii platii cuantumul TVA deductibile in functie de modul de utilizare a bunului de capital in perioada de ajustare, astfel: 6.000 lei x 19/20 ani = 5.700 lei care nu se poate deduce, intrucat corespunde celor 19 ani ramasi din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operatiunilor scutite fara drept de deducere. Suma de 5.700 lei se scade din contul 4428 ┬źTVA neexigibila┬╗ fiind inregistrata in conturile de cheltuieli.
Suma de 300 lei aferenta anului 2013 se va deduce in decontul lunii decembrie 2014 si se inscrie in decont la randurile corespunzatoare de taxa dedusa. La data de 3.03.2016 bunul de capital incepe sa fie utilizat in integralitate pentru operatiuni taxabile.
- TVA de ajustat: 24.000 x 17/20 = 20.400 lei, in favoarea persoanei impozabile.
Situatia 2:
In perioada 20.07.2013-31.07.2014 bunul de capital este utilizat in scopul operatiunilor taxabile ale persoanei impozabile B, respectiv pentru operatiuni de inchiriere in regim de taxare cu TVA in sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Incepand cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat partial (20%) pentru realizarea de operatiuni de inchiriere in regim de scutire de TVA fara drept de deducere in sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
- Perioada de ajustare (20 ani): 1.01.2013-31.12.2032
- TVA dedusa conform platilor efectuate pana la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea: 18.000 lei, corespunzator celor 3 transe de plata efectuate.
- Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care genereaza ajustarea: 18.000 x 19/20 x 20% = 3.420 lei in favoarea statului.
La 31.12.2014 se plateste si ultima transa, TVA aferenta fiind de 6.000 lei.
Se determina la momentul efectuarii platii cuantumul TVA deductibile in functie de modul de utilizare a bunului de capital in perioada de ajustare, astfel: 6.000 lei x 19/20 x 20% = 1.140 lei, care nu se pot deduce, intrucat corespund celor 19 ani ramasi din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operatiunilor scutite fara drept de deducere in proportie de 20%.
In decontul lunii decembrie 2014 se inscrie la randurile corespunzatoare de taxa dedusa suma de 4.860 lei (6.000-1.140).
La data de 3.03.2016 bunul de capital incepe sa fie utilizat in integralitate pentru operatiuni taxabile.
- TVA dedusa: 24.000 -3.420 - 1.140 = 19.440 lei
- TVA nededusa: 1.140 lei
- TVA dedusa initial si ajustata in favoarea statului: 3.420 lei
- TVA de ajustat - 17 ani - in favoarea persoanei impozabile B: 24.000 x 17/20 x 20% = 4.080 lei
pagina 1 | pagina 2 | pagina 4 | pagina 5
 

  


Recomandari

Va recomandam:
SolviERP
Sitem ERP/CRM performant.
GData Antivirus
Securitate maxima oferita de acest ANTIVIRUS care depaseste record dupa record. Calitate germana.
Program devize
Program pentru intocmire in constructii. Creat de specialisti pentru specialisti
Program contabilitate generala
Program contabilitate generala. 100% compatibil cu SOLVI ERP.