Home
PDF Print E-mail
(20) Pentru cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, achizitionate de persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat achizitiile intracomunitare de bunuri, importurile si achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum si a bunurilor de capital achizitionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal, se ajusteaza conform alin. (9), tinand cont de platile efectuate astfel:
a) in anul achizitiei se ajusteaza taxa aferenta sumelor efectiv platite conform pro rata definitiva din acest an;
b) de cate ori se mai efectueaza o plata in anii urmatori din perioada de ajustare se deduce taxa aferenta platilor efectuate in functie de pro rata definitiva din anul achizitiei, in decontul perioadei fiscale in care s-a efectuat plata;
c) la finele fiecarui an se ajusteaza o cincime sau o douazecime din taxa dedusa corespunzatoare platilor efectuate, in functie de pro rata definitiva;
d) in situatia in care se efectueaza ajustarea prevazuta la lit. c) si ulterior se mai efectueaza plati, la fiecare plata se recalculeaza taxa ajustata conform lit. c), in functie de platile efectuate, diferenta rezultata inscriindu-se in decontul aferent perioadei fiscale in care s-a efectuat fiecare plata.
Exemplu:
O persoana impozabila cu regim mixt care aplica sistemul TVA la incasare cumpara un utilaj la data de 1 martie 2013, in valoare de 200.000 lei, plus 24% TVA, adica 48.000 lei. Conform contractului plata utilajului se efectueaza astfel: 50% din valoare la data achizitiei, respectiv 124.000 lei (din care TVA 24.000 lei), iar diferenta in doua rate de cate 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei), platibile in luna ianuarie a urmatorilor doi ani. Pro rata provizorie pentru anul 2013 este 30%.
La data achizitiei persoana impozabila deduce taxa aferenta sumei achitate corespunzator pro rata provizorie astfel:
24.000 lei x 30% = 7.200 lei, taxa care se deduce in decontul aferent lunii martie 2013.
Pro rata definitiva calculata la sfarsitul anului 2013 este de 40%.
La sfarsitul anului 2013 se realizeaza ajustarea taxei pe baza pro rata definitiva, respectiv 24.000 lei x 40% = 9.600 lei taxa de dedus, care se compara cu taxa dedusa pe baza pro rata provizorie (7.200 lei), iar diferenta de 2.400 lei se inscrie in decontul din luna decembrie ca taxa deductibila.
Anul 2014
Pro rata provizorie utilizata in anul 2014 este de 50%.
In luna ianuarie din anul 2014 se efectueaza plata sumei de 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei).
La data platii, se calculeaza taxa de dedus, tinand cont de pro rata definitiva din anul 2013, anul achizitiei utilajului:
12.000 lei x 40% = 4.800 lei, taxa care se deduce in decontul aferent lunii ianuarie 2014.
Pro rata definitiva pentru anul 2014 calculata la sfarsitul anului este de 60%.
La sfarsitul anului 2014 se fac urmatoarele calcule:
Taxa deductibila corespunzatoare platilor efectuate se imparte la 5 (perioada de ajustare):
24.000 lei + 12.000 lei = 36.000 lei: 5 = 7.200 lei
Deducerea autorizata, respectiv taxa care poate fi dedusa pentru anul 2014 se calculeaza astfel:
7.200 lei x 60% = 4.320 lei
Taxa deja dedusa corespunzatoare unui an, respectiv anului 2014, se calculeaza astfel:
9.600 lei (dedusa in anul 2013) + 4.800 lei (dedusa in anul 2014) = 14.400 lei: 5 = 2.880 lei.
Se compara deducerea autorizata cu taxa deja dedusa pentru anul 2014, iar diferenta de 1.440 lei (4.320 lei - 2.880 lei) reprezinta taxa de dedus suplimentar care se inscrie in decontul lunii decembrie.
Anul 2015
Pro rata provizorie utilizata in anul 2015 este de 60%.
In luna ianuarie 2015 se efectueaza plata sumei de 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei).
La data platii, se calculeaza taxa de dedus, tinand cont de pro rata definitiva din anul 2013, anul achizitiei utilajului:
12.000 lei x 40% = 4.800 lei, taxa care se deduce in decontul aferent lunii ianuarie 2015.
Ca urmare a efectuarii acestei plati se recalculeaza taxa deductibila aferenta anului 2014 astfel:
Taxa deductibila corespunzatoare platilor efectuate se imparte la 5 (perioada de ajustare):
24.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei = 48.000 lei: 5 = 9.600 lei.
Deducerea autorizata, respectiv taxa care poate fi dedusa pentru anul 2014 ca urmare a acestei plati se calculeaza astfel:
9.600 lei x 60% = 5.760 lei.
Taxa deja dedusa corespunzatoare unui an este:
9.600 lei (dedusa in anul 2013) + 4.800 lei (dedusa in anul 2014) + 4.800 lei (dedusa in anul 2015) = 19.200 lei:
5 = 3.840 lei.
Se compara deducerea autorizata cu taxa dedusa efectiv (5.760 lei - 3.840 lei), iar diferenta de 1.920 lei este taxa care se poate deduce pentru anul 2014.
Intrucat in decembrie 2014 s-a dedus suma de 1.440 lei, se va deduce suplimentar in ianuarie 2015 (luna in care s-a achitat ultima rata) suma de 480 lei (1.920 lei - 1.440 lei).
In luna decembrie 2015 se efectueaza ajustarea corespunzatoare acestui an in functie de pro rata definitiva, care este de 30%, astfel:
Taxa deductibila corespunzatoare platilor efectuate se imparte la 5 (perioada de ajustare):
24.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei = 48.000 lei: 5 = 9.600 lei.
Deducerea autorizata conform pro rata definitiva pentru acest an este de 2.880 lei (9.600 lei x 30%).
Se determina taxa deja dedusa pentru acest an:
9.600 lei + 4.800 lei+ 4.800 lei = 19.200 lei: 5 = 3.840 lei.
Intrucat s-a dedus mai mult, in decontul lunii decembrie ar trebui sa se efectueze o ajustare in favoarea statului, dar in cazul prezentat fiind o suma mai mica de 1.000 lei, respectiv de 960 lei (3.840 lei - 2.880 lei), ajustarea nu se efectueaza.
Anul 2016
- pro rata definitiva pentru anul 2016 este de 35%;
- deducere autorizata: 9.600 lei x 35% = 3.360 lei;
- deja dedusa: 3.840 lei;
- ajustare in favoarea statului: 3.840 - 3.360 lei = 480 lei - nu se efectueaza, fiind sub nivelul minim de 1.000 lei prevazut la alin. (16).
In ultimul an al perioadei de ajustare, respectiv anul 2017, ajustarea se va efectua similar celei de la sfarsitul anului 2016.
(21) Persoanele care aplica sistemul TVA la incasare, precum si cele care au achizitionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si trec la regimul special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal aplica in mod corespunzator prevederile alin. (17) si alin. (18) lit. a)."
Comentarii:
La fel ca si in cazul celorlalte bunuri, in cazul modificarii utilizarii unui bun de capital dupa achizitia acestuia, respectiv utilizarea pentru operatiuni cu sau fara drept de deducere, conduce la efectuarea unor ajustari de TVA prin care trebuie sa se asigure ca persoana impozabila va beneficia de deducerea TVA pentru bunul respectiv in masura in care acesta este utilizat pentru operatiuni care dau drept de deducere. In cazul persoanelor care au achizitionat bunuri de capital de la persoane care aplica TVA la incasare, precum si al achizitiilor de bunuri de capital efectuate de persoanele care aplica TVA la incasare, si care nu au achitat integral TVA, prin normele metodologice s-a stabilit modul de realizare a ajustarii taxei aferente, inclusiv a regularizarilor care trebuie efectuate pe masura platii diferentelor de TVA care au fost neexigibile la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea.
10. Prevederi referitoare la micile intreprinderi
Codul fiscal:
"Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici
Art. 152. - (1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxa, denumita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa, in situatia persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dupa caz, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin.
(2) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si a celor scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). (3) Persoana impozabila care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa. In cazul persoanelor impozabile care ar fi obligate pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, in cifra de afaceri prevazuta la alin. (1) se cuprind operatiunile prevazute la alin. (2) in functie de data la care ar interveni exigibilitatea taxei fara aplicarea sistemului TVA la incasare."
Norme metodologice:
"61. [...]
(2) La determinarea cifrei de afaceri prevazute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal. Prevederile art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal nu se aplica in cazul persoanelor impozabile care aplica regimul special de scutire. Chiar daca aceste persoane ar fi eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, acestea determina cifra de afaceri prevazuta la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal in functie de data la care ar interveni exigibilitatea taxei fara aplicarea sistemului TVA la incasare pentru operatiunile realizate, conform prevederilor art. 152 alin. (3) din Codul fiscal. [...]"
Comentarii:
Prevederea de la art. 153 alin. (3) din Codul fiscal si de la pct. 61 alin. (2) din normele metodologice subliniaza faptul ca persoanele impozabile care aplica regimul special de scutire nu aplica prevederile referitoare la sistemul TVA la incasare, respectiv determina cifra de afaceri prevazuta la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal in functie de data la care ar interveni exigibilitatea taxei fara aplicarea sistemului TVA la incasare pentru operatiunile realizate.
11. Prevederi referitoare la jurnalele pentru cumparari si vanzari
Norme metodologice:
"79. [...]
(3) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare au obligatia sa mentioneze in jurnalele pentru vanzari facturile emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea taxei nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura. In plus fata de cele prevazute la alin. (2), in jurnalele pentru vanzari se inscriu si urmatoarele informatii in cazul acestor operatiuni:
a) numarul si data documentului de incasare sau, dupa caz, data la care a expirat termenul-limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal;
b) valoarea integrala a contravalorii livrarii de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA;
c) baza impozabila si taxa pe valoarea adaugata aferenta;
d) valoarea incasata, inclusiv TVA, precum si baza impozabila si TVA exigibila corespunzatoare sumei incasate sau, dupa caz, la expirarea termenului-limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal se evidentiaza daca exista diferente de sume neincasate, care devin exigibile, precum si baza impozabila si TVA exigibila corespunzatoare sumei respective;
e) diferenta reprezentand baza impozabila si TVA neexigibila.
(4) In cazul jurnalelor pentru vanzari prevazute la alin. (3), facturile care au TVA neexigibila integral sau partial vor fi preluate in fiecare jurnal pentru vanzari pana cand toata taxa aferenta devine exigibila ori ca urmare a incasarii sau, dupa caz, la expirarea termenului-limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, cu mentionarea informatiilor prevazute la alin. (3) lit. a)-e). In cazul informatiei de la alin. (3) lit. d) se va mentiona numai suma incasata in perioada fiscala pentru care se intocmeste jurnalul pentru vanzari sau, dupa caz, baza impozabila si TVA care devine exigibila ca urmare a expirarii termenului-limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal.
(5) Persoanele impozabile care fac achizitii de bunuri/servicii de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare inregistreaza in jurnalul pentru cumparari facturile primite pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea, respectiv deductibilitatea taxei, nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare inregistreaza in jurnalul pentru cumparari facturile primite pentru livrari de bunuri/prestari de servicii chiar daca taxa nu este deductibila in perioada fiscala in care a fost emisa factura. In plus fata de cele prevazute la alin. (2), in jurnalele pentru cumparari se mentioneaza si urmatoarele informatii:
a) numarul si data documentului de plata;
b) valoarea integrala a contravalorii achizitiei de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA;
c) baza impozabila si taxa pe valoarea adaugata aferenta;
d) valoarea platita, inclusiv TVA si corespunzator baza impozabila si TVA exigibila;
e) diferenta reprezentand baza impozabila si TVA neexigibila.
(6) In cazul jurnalelor pentru cumparari prevazute la alin. (5), facturile care au TVA neexigibila integral sau partial vor fi preluate in fiecare jurnal pentru cumparari pana cand toata taxa aferenta devine exigibila ca urmare a platii, cu mentionarea informatiilor prevazute la alin. (5) lit. a)-e). In cazul informatiei de la alin. (5) lit. d) se va mentiona numai suma platita in perioada fiscala pentru care se intocmeste jurnalul pentru cumparari.
(7) Documentele prevazute la alin. (2)-(6) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie sa contina informatiileminimale stabilite la alin. (2)-(6) si sa asigure intocmirea decontului de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal."
Comentarii:
Jurnalele pentru vanzari si cele pentru cumparari ale persoanei care aplica TVA la incasare, precum si jurnalele pentru cumparari ale persoanelor care fac achizitii de la persoane care aplica TVA la incasare trebuie adaptate pentru a permite contribuabililor sa urmareasca in fiecare perioada fiscala diferentele de taxa neexigibile, atat in ce priveste taxa colectata, cat si in ce priveste taxa deductibila. In acest sens, prin normele metodologice au fost prevazute informatiile minime necesare pentru aceste operatiuni. Aceste informatii sunt necesare si in scopul verificarii de catre organele fiscale a acestor contribuabili.
12. Notificarea inregistrarii/iesirii in/din Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare
Codul fiscal:
"Decontul special de taxa si alte declaratii
Art. 1563 [...]
(11) Persoana impozabila prevazuta la art. 1342 alin. (3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8), are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinata potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligatia sa depuna notificarea prevazuta la prima teza persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare in anul calendaristic precedent si care este obligata sa continue aplicarea sistemului TVA la incasare ca urmare a faptului ca cifra sa de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. In situatia in care persoana impozabila prevazuta la art. 1342 alin. (3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, nu depune notificarea prevazuta la prima teza, aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazut la alin. (13). In perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare si data inregistrarii din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (12), iar pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 1342 alin. (3)-(8).
(12) Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, determinata potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), in vederea schimbarii sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 1342 alin. (4). In situatia in care persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea prevazuta la prima teza, aceasta va fi radiata din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazut la alin. (13), incepand cu data inscrisa in decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. Pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul TVA la incasare si data radierii din oficiu de catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 1342 alin. (1) si (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se exercita in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).
(13) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare conform art. 1342 alin. (3)-(8). Registrul este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Inscrierea si radierea in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare se face de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11) si (12), pana la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea, sau din oficiu in conditiile prevazute la alin. (11) si (12). Prin exceptie, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic, prevazute la art. 1342 alin. (3) lit. b), sunt inregistrate din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, de la data inregistrarii acestora in scopuri de TVA."
Comentarii:
Conform prevederilor legale mentionate, persoanele eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare trebuie sa depuna notificari pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru a fi inregistrate in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. Asa cum rezulta si din normele metodologice de aplicare a art.1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, in anul 2013 vor depune notificari pe data de 25 ianuarie numai persoanele care au fost inregistrate in scopuri de TVA dupa data de 1 octombrie 2012 si care sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare. Numai incepand cu anul 2014 se vor mai depune pe data de 25 ianuarie notificari privind intrarea in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, pe de o parte datorita sistemului tranzitoriu prevazut la art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012, care a inclus in acest registru persoanele impozabile eligibile in functie de cifra de afaceri realizata in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, iar pe de alta parte datorita faptului ca orice persoane care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului vor fi inregistrate din oficiu de organele fiscale in registrul respectiv. Persoanele care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul 2013, dar au depasit plafonul de eligibilitate in cursul anului 2013, iar in anul 2014 se situeaza sub plafonul de eligibilitate, respectiv 2.250.000 lei, vor fi in anul 2015 in situatia prevazuta la art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv nu vor fi depasit plafonul de eligibilitate si, prin urmare, vor depune notificari pentru intrarea in sistemul TVA la incasare.
Conform acelorasi prevederi de la art. 1563 din Codul fiscal, persoanele impozabile care in cursul anului vor depasi plafonul de 2.250.000 lei trebuie sa depuna notificare pentru iesirea din sistemul TVA la incasare.
Exemple:
1. O persoana impozabila aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013 si are perioada fiscala trimestrul, dar in trimestrul al II-lea al anului 2013 depaseste plafonul de 2.250.000 lei. In consecinta, persoana impozabila are obligatia sa depuna o notificare pana la data de 25 iulie 2013 pentru iesirea din sistem si nu va mai aplica sistemul TVA la incasare din prima zi a celei de-a doua perioade fiscale urmatoare celei in care a depasit plafonul, respectiv din data de 1 octombrie 2013. Daca in anul 2014 aceasta persoana impozabila nu va depasi plafonul de 2.250.000 lei, din anul 2015 va intra sub incidenta prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si va depune o notificare conform prevederilor art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal pana la data de 25 ianuarie 2015 in vederea aplicarii sistemului TVA la incasare incepand cu data de 1 aprilie 2015, daca va avea perioada fiscala trimestrul, sau incepand cu data de 1 februarie 2015, daca va avea perioada fiscala luna. In ipoteza in care societatea nu ar depune notificarea pana pe data de 25 ianuarie 2015, iar organele fiscale ar sesiza in luna iunie 2015 ca persoana respectiva trebuia sa aplice sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 februarie 2015 (presupunand ca perioada sa fiscala va fi luna), pentru perioada februarie-iunie 2015, dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, iar pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal.
2. O persoana impozabila care se inregistreaza in scopuri de TVA la data de 1 martie 2013 aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA, fiind inregistrata din oficiu de organele fiscale in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. In situatia in care respectiva persoana impozabila are perioada fiscala luna calendaristica si depaseste in luna iunie 2013 plafonul de 2.250.000 lei, aplica sistemul TVA la incasare pana la sfarsitul lunii iulie 2013. Aceasta persoana impozabila are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii iulie 2013, o notificare pentru iesirea din sistem, conform art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal, din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata este de peste 2.250.000 lei. In ipoteza in care societatea nu ar depune notificarea pana pe data de 25 iulie 2013, iar organele fiscale ar radia din oficiu persoana respectiva din Registrul persoanelor impozabile care aplica TVA la incasare de la data de 1 octombrie 2013, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate in perioada august-septembrie 2013 aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 1342 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, iar pentru achizitiile efectuate in aceeasi perioada isi exercita dreptul de deducere a TVA in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1) din Codul fiscal.
pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 5
 

  


Recomandari

Va recomandam:
SolviERP
Sitem ERP/CRM performant.
GData Antivirus
Securitate maxima oferita de acest ANTIVIRUS care depaseste record dupa record. Calitate germana.
Program devize
Program pentru intocmire in constructii. Creat de specialisti pentru specialisti
Program contabilitate generala
Program contabilitate generala. 100% compatibil cu SOLVI ERP.