Home Ghid TVA la incasare
PDF Print E-mail
Ministerul Finantelor Publice
Ghid
din 19/11/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 26/11/2012
Ghid privind aplicarea sistemului TVA la incasare
I. Aspecte reglementate prin legislatia fiscala
Pentru a oferi o imagine comprehensiva necesara aplicarii de catre contribuabili a sistemului TVA la incasare, acest ghid reuneste prevederile legale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (normele metodologice), din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 208/2012 (Ordonanta Guvernului nr. 15/2012), precum si din ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.).
1. Art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012
(1) In anul 2013, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, determinata in functie de elementele prevazute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 1342 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2013.
(2) In scopul aplicarii prevederilor alin. (1), persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013 are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Dispozitiile art. 1342 alin. (3) lit. b), alin. (4)-(8), alin. (10) si (11), precum si ale art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si de catre aceste persoane impozabile. In situatia in care persoana impozabila nu depune notificarea prevazuta la prima teza, aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazut la art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 1 ianuarie 2013, urmand a aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.
(3) Inscrierea in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazut la art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013 se face de catre organele fiscale competente pana la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificarilor prevazute la alin. (2)".
2. Prevederile din Codul fiscal si din normele metodologice referitoare la aplicarea sistemului TVA la incasare
Art. 1342. - (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora; la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare, de jocuri sau alte masini similare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. a) se aplica sistemul TVA la incasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, astfel:
a) in cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133, realizate in cursul unui an calendaristic;
b) in cazul persoanelor impozabile, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a), care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 in cursul anului calendaristic curent, incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.
(4) Daca in cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile prevazute la alin. (3) depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la incasare se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit. (5) In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de procedura civila, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii. In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, calculata conform dispozitiilor Codului de procedura civila.
(6) Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la incasare este obligatorie pentru persoanele impozabile prevazute la alin. (3), dar nu se aplica de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8). Sistemul TVA la incasare se aplica numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestarii, conform prevederilor art. 133, se considera a fi in Romania. Persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu aplica sistemul pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:
a) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;
b) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;
c) in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art. 1521-1523;
d) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionisti si asocieri fara personalitate juridica. In cazul in care, ulterior emiterii facturii, se incaseaza in numerar o parte sau contravaloarea integrala a acesteia, pentru taxa aferenta acestor sume nu se aplica regulile de exigibilitate prevazute la alin. (1) si alin. (2) lit. a);
e) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.
(7) In cazul facturilor emise de persoanele impozabile inainte de intrarea sau iesirea in/din sistemul de TVA la incasare se aplica urmatoarele reguli:
a) in cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt sau nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa intrarea in sistemul TVA la incasare, nu se aplica prevederile alin. (3) si (5). In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de TVA la incasare, care au fost ori nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data intrarii persoanei impozabile in sistem, se vor aplica prevederile alin. (3) si (5) pentru diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii in sistemul de TVA la incasare al persoanei impozabile;
b) in cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt ori nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa iesirea din sistemul TVA la incasare, se continua aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine conform alin. (3) si (5). In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data iesirii persoanei impozabile din sistemul TVA la incasare, se vor aplica prevederile alin. (3) si (5) numai pentru taxa aferenta contravalorii partiale a livrarilor/prestarilor facturate inainte de iesirea din sistem a persoanei impozabile.
(8) Pentru determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, care devine exigibila potrivit prevederilor alin. (3), fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta, aplicandu-se urmatorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124, in cazul cotei standard, si 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, in cazul cotelor reduse. Aceleasi prevederi se aplica corespunzator si pentru situatiile prevazute la alin. (5).
(9) In cazul evenimentelor mentionate la art. 138, taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.
(10) In situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul TVA la incasare, in cazul evenimentelor mentionate la art. 138, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilitatii taxei se aplica urmatoarele prevederi:
a) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. a):
1. in cazul in care operatiunea este anulata total inainte de livrare/prestare, exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se opereaza anularea taxei neexigibile aferente;
2. in cazul in care operatiunea este anulata partial inainte de livrare/prestare, se opereaza reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar in situatia in care cuantumul taxei aferente anularii depaseste taxa neexigibila, pentru diferenta exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii;
b) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. b) se aplica corespunzator prevederile lit. a);
c) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. c) se aplica corespunzator prevederile lit. a) pct. 2;
d) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. d) se opereaza anularea taxei neexigibile aferente;
e) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. e) se aplica corespunzator prevederile lit. a).
(11) In situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul TVA la incasare, daca evenimentele mentionate la art. 138 intervin dupa cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, dupa caz, de la data termenului-limita pentru emiterea acesteia, taxa este exigibila la data la care intervine evenimentul."
Norme metodologice:
"162. (1) Sistemul TVA la incasare prevazut la art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal se aplica numai de catre persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Persoanele impozabile stabilite in Romania care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, persoanele impozabile nestabilite in Romania care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, direct sau prin reprezentant fiscal, precum si persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sediu fix conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, nu aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal.
(3) Persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal pentru toate operatiunile realizate, cu exceptia operatiunilor care nu au locul livrarii/prestarii in Romania conform prevederilor art. 132 si 133 din Codul fiscal, precum si a operatiunilor prevazute la art. 1342 alin. (6) lit. a)-e) din Codul fiscal, pentru care se aplica regulile generale privind exigibilitatea TVA prevazute la art. 1342 alin. (1) si (2) din Codul fiscal. Potrivit prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, pe facturile emise de persoanele care aplica sistemul TVA la incasare este obligatorie mentiunea «TVA la incasare», cu exceptia operatiunilor pentru care persoanele respective au obligatia sa aplice regulile generale de exigibilitate prevazute la prima teza.
(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevazut la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, se au in vedere baza de impozitare inscrisa pe randurile din decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal corespunzatoare operatiunilor taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform prevederilor art. 132 si 133 din Codul fiscal, precum si randurile de regularizari aferente. In cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal si care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu sunt luate in calculul cifrei de afaceri livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in perioada in care persoana impozabila nu a avut un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
(5) Persoana impozabila a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, determinata in functie de elementele prevazute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, conform prevederilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013, daca la aceasta data este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nu face parte dintr-un grup fiscal unic. In cazul acestor persoane nu se aplica pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent prevazut la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, respectiv nu se vor lua in considerare operatiunile realizate dupa data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului. Aceste persoane trebuie sa depuna la organele fiscale competente o notificare pana la data de 25 octombrie 2012 inclusiv din care sa rezulte ca nu au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, conform prevederilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012. Nu au obligatia sa depuna aceasta notificare persoanele impozabile care la data la care intervine obligatia depunerii notificarii nu mai sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau fac parte dintr-un grup fiscal unic. Persoana impozabila care are obligatia depunerii notificarii si nu o depune in termenul prevazut la prima teza va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare. In situatia in care persoana impozabila a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, dar nu mai este inregistrata in scopuri de TVA la data de 31 decembrie 2012, ca urmare a anularii inregistrarii in scopuri de TVA potrivit legii, sau face parte dintr-un grup fiscal unic, aceasta nu va mai fi inregistrata de organele fiscale competente in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare ori va fi radiata din acest registru, daca a fost deja inregistrata.
(6) Aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013 persoana impozabila care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) din Codul fiscal in perioada 30 septembrie-31 decembrie 2012, a carei cifra de afaceri nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, determinata conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, de la momentul inregistrarii in scopuri de TVA pana la finele anului 2012 si care nu face parte dintr-un grup fiscal unic. In acest sens persoana impozabila trebuie sa depuna la organele fiscale competente o notificare, pana la data de 25 ianuarie 2013 inclusiv, din care sa rezulte ca nu a depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, conform prevederilor art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal. Persoana impozabila care nu depune notificarea in termenul prevazut la teza anterioara va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, conform prevederilor art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal. In perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare si data inregistrarii din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, se aplica prevederile art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplica corespunzator in anii urmatori in cazul persoanelor care nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care indeplinesc conditiile pentru aplicarea sistemului.
(7) In cazul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA este anulata din oficiu de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a)-f) din Codul fiscal si ulterior sunt inregistrate conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, se aplica urmatoarele reguli:
a) in situatia in care organele fiscale competente au anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal si au radiat persoana impozabila din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, iar inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal are loc in acelasi an, organele fiscale competente inregistreaza din oficiu persoana impozabila in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare daca la data inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, cifra de afaceri realizata in anul respectiv, determinata potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Nu sunt luate in calculul acestui plafon livrarile/prestarile efectuate in perioada din anul respectiv in care persoana impozabila nu a avut un cod valabil de TVA;
b) in situatia in care inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, are loc in alt an decat cel in care organele fiscale competente au anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, organele fiscale competente inregistreaza din oficiu persoana impozabila in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, daca la data inregistrarii cifra de afaceri din anul precedent, determinata potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Nu sunt luate in calculul acestui plafon livrarile/prestarile efectuate in perioada in care persoana respectiva nu a avut un cod valabil de TVA;
c) prin exceptie de la prevederile lit. a) si b), in situatia in care organele fiscale competente au anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, iar inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal are loc in cursul anului 2012:
1. daca inregistrarea in scopuri de TVA are loc inainte de data de 1 octombrie 2012, exclusiv, se aplica corespunzator prevederile alin. (5). Nu sunt luate in calculul plafonului realizat in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 livrarile/prestarile efectuate in perioada in care persoana respectiva nu a avut un cod valabil de TVA;
2. daca inregistrarea in scopuri de TVA are loc dupa data de 1 octombrie 2012, inclusiv, se aplica corespunzator prevederile alin. (6). Nu sunt luate in calculul plafonului realizat in cursul anului 2012 livrarile/prestarile efectuate in perioada in care persoana respectiva nu a avut un cod valabil de TVA.
(8) Incepand cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) din Codul fiscal au obligatia, conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sa aplice sistemul TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA, cu exceptia persoanelor impozabile exceptate de la aplicarea sistemului prevazute la alin. (2). Organele fiscale competente inregistreaza din oficiu aceste persoane in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, conform prevederilor art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal. (9) Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit. In cazul acestor persoane impozabile se aplica corespunzator prevederile art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal.
(10) Exemple:
1. O persoana impozabila aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013 si are perioada fiscala trimestrul, dar in trimestrul al II-lea al anului 2013 depaseste plafonul de 2.250.000 lei. In consecinta, persoana impozabila are obligatia sa depuna o notificare pana la data de 25 iulie 2013 pentru iesirea din sistem si nu va mai aplica sistemul TVA la incasare din prima zi a celei de-a doua perioade fiscale urmatoare celei in care a depasit plafonul, respectiv din data de 1 octombrie 2013. Daca in anul 2014 aceasta persoana impozabila nu va depasi plafonul de 2.250.000 lei, din anul 2015 va intra sub incidenta prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si va depune o notificare conform prevederilor art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal pana la data de 25 ianuarie 2015 in vederea aplicarii sistemului TVA la incasare incepand cu data de 1 aprilie 2015, daca va avea perioada fiscala trimestrul, sau incepand cu data de 1 februarie 2015, daca va avea perioada fiscala luna. 2. O persoana impozabila care se inregistreaza in scopuri de TVA la data de 1 martie 2013 aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA, fiind inregistrata din oficiu de organele fiscale in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. In situatia in care respectiva persoana impozabila are perioada fiscala luna calendaristica si depaseste in luna iunie 2013 plafonul de 2.250.000 lei, aplica sistemul TVA la incasare pana la sfarsitul lunii iulie 2013. Aceasta persoana impozabila are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii iulie 2013, o notificare pentru iesirea din sistem, conform art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal, din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata este de peste 2.250.000 lei.
(11) In sensul art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, prin incasarea contravalorii livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida pentru aceste operatiuni de la beneficiarul sau ori de la un tert, precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata.
(12) In situatia in care are loc o cesiune de creante:
a) daca furnizorul/prestatorul cesioneaza creantele aferente unor facturi emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, se considera ca la data cesiunii creantelor, indiferent de pretul cesiunii creantelor, este incasata intreaga contravaloare a facturilor neincasate pana la momentul cesiunii. In cazul in care cedentul este o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare pentru respectivele operatiuni, exigibilitatea taxei intervine la data cesiunii creantelor, daca cesiunea are loc inainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data prevazuta la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal. Indiferent de faptul ca furnizorii/prestatorii au cesionat creantele, in cazul beneficiarilor care aplica sistemul TVA la incasare, precum si al celor care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane care au aplicat sistemul TVA la incasare pentru respectivele operatiuni, dreptul de deducere a taxei este amanat pana la data la care taxa aferenta bunurilor/serviciilor achizitionate a fost platita;
b) daca persoana care achizitioneaza bunuri/servicii cesioneaza furnizorului/prestatorului, drept plata a acestor achizitii, orice creante, inclusiv cesiunea dreptului de rambursare a TVA prevazuta la art. 30 din Codul de procedura fiscala, data cesiunii este data la care se considera ca beneficiarul a efectuat plata, respectiv ca furnizorul a incasat contravaloarea livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii la nivelul creantei cesionate. In cazul in care cesionarul este o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare pentru respectivele operatiuni, exigibilitatea taxei aferente livrarilor/prestarilor efectuate in beneficiul cedentului creantei intervine la data cesiunii creantei si corespunzator valorii creantei cesionate, daca cesiunea are loc inainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data prevazuta la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal. La expirarea termenului de 90 de zile, in situatia in care contravaloarea livrarii/prestarii este mai mare decat valoarea creantei cesionate si nu a mai avut loc nicio alta incasare, intervine exigibilitatea pentru diferenta neachitata. In cazul in care beneficiarul livrarii/prestarii este cedentul creantei si este o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare sau achizitioneaza bunuri/servicii de la o persoana care a aplicat sistemul TVA la incasare pentru respectivele operatiuni, dreptul de deducere a taxei intervine la data cesiunii creantei corespunzator valorii creantei cesionate, iar dreptul de deducere a taxei aferente eventualei diferente intre contravaloarea achizitiilor de bunuri/servicii si contravaloarea creantei cesionate este amanat pana la data la care taxa aferenta diferentei respective este platita.
Exemplu pentru situatia prevazuta la lit. a)
Societatea A, avand perioada fiscala luna calendaristica, care aplica sistemul TVA la incasare, a emis o factura pentru livrarea unui bun in suma de 124.000 lei (inclusiv TVA) la data de 10 februarie 2013 catre societatea B. TVA in suma de 24.000 lei a fost inregistrat in creditul contului 4428 «TVA neexigibila», nefiind incasata de la beneficiar in perioada fiscala respectiva. La data de 15 martie 2013 societatea A cesioneaza catre societatea N creanta aferenta acestei facturi, care nu este incasata de la beneficiarul B. Pretul cesiunii este de 80.000 lei si este incasat in data de 20 aprilie 2013. In ceea ce priveste factura pentru livrarea de bunuri din data de 10 februarie 2013 se considera ca aceasta este incasata si exigibilitatea TVA intervine la data de 15 martie 2013, societatea A avand obligatia sa colecteze TVA in suma de 24.000 lei, respectiv va evidentia suma TVA de 24.000 lei in debitul contului 4428 «TVA neexigibila» si concomitent in creditul contului 4427 «TVA colectata».
Exemplu pentru situatia prevazuta la lit. b)
Societatea B, care aplica sistemul TVA la incasare, a livrat la data de 11 februarie 2013 catre societatea A bunuri (carti supuse cotei de TVA de 9%) a caror valoare, inclusiv TVA, este de 109.000 lei. In data de 10 mai 2013 societatea A a cesionat societatii B dreptul sau de rambursare conform art. 30 din Codul de procedura fiscala, in suma de 100.000 lei. La data cesiunii, respectiv 10 mai 2013, se considera ca societatea A a platit/societatea B a incasat suma de 100.000 lei din factura de 109.000 lei. La aceasta data: - societatea A va putea sa deduca taxa aferenta achizitiei astfel: 100.000 x 9/109 = 8.257 lei. Diferenta de 743 lei ramasa in contul 4428 «TVA neexigibila» va putea fi dedusa la momentul platii; - societatea B va colecta TVA aferenta livrarii corespunzator creantei care i-a fost cesionata, respectiv 8.257 lei. Pentru diferenta de 743 lei ramasa in contul 4428 «TVA neexigibila», exigibilitatea va interveni in cea de-a 90-a zi, conform art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, daca presupunem ca A nu a mai facut nicio plata pana la data respectiva.
(13) In cazul compensarii datoriilor aferente unor facturi pentru livrari de bunuri/prestari de servicii se considera ca furnizorul/prestatorul a incasat, respectiv beneficiarul a platit contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau partial datoriile, respectiv:
a) in cazul compensarilor intre persoane juridice, la data compensarii realizate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 211/2001, si ale Hotararii Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) in cazul compensarilor in care cel putin una dintre parti nu este persoana juridica, la data semnarii unui proces-verbal de compensare care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumirea partilor, codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala, numarul facturii, data emiterii facturii, valoarea facturii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, valoarea compensata, semnatura partilor si data semnarii procesului-verbal de compensare.
(14) In situatia in care compensarile prevazute la alin. (13) se realizeaza dupa expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii:
a) daca furnizorul/prestatorul este o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare, exigibilitatea taxei intervine, potrivit prevederilor art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, in cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii;
b) daca furnizorul/prestatorul este o persoana impozabila care nu aplica sistemul TVA la incasare, exigibilitatea taxei intervine potrivit regulilor generale de exigibilitate prevazute la art. 1342 alin. (1) si (2) din Codul fiscal; c) in cazul beneficiarului care aplica sistemul TVA la incasare sau al celui care face achizitii de la un furnizor/prestator care aplica sistemul TVA la incasare, dreptul de deducere a taxei este amanat pana la data la care taxa aferenta bunurilor/serviciilor achizitionate se considera ca a fost platita prin compensare, indiferent de perioada de 90 de zile de la data emiterii facturii, conform prevederilor art. 145 alin. (11) din Codul fiscal.
(15) In cazul incasarilor prin banca de tipul transfer-credit, data incasarii contravalorii totale/partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii de catre persoana care aplica sistemul TVA la incasare este data inscrisa in extrasul de cont sau in alt document asimilat acestuia.
(16) In cazul in care incasarea se efectueaza prin instrumente de plata de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie si bilet la ordin, data incasarii contravalorii totale/partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii de catrepersoana care aplica sistemul TVA la incasare este:
a) data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia, in situatia in care furnizorul/prestatorul care aplica sistemul TVA la incasare nu gireaza instrumentul de plata, ci il incaseaza/sconteaza. In cazul scontarii instrumentului de plata, se considera ca persoana respectiva a incasat contravaloarea integrala a instrumentului de plata; b) data girului, in situatia in care furnizorul/prestatorul care aplica sistemul TVA la incasare gireaza instrumentul de plata altei persoane. In acest scop se pastreaza o copie de pe instrumentul de plata care a fost girat, in care se afla mentiunea cu privire la persoana catre care a fost girat instrumentul de plata.
(17) Data incasarii in situatia in care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de catre cumparator este data inscrisa in extrasul de cont ori in alt document asimilat acestuia.
(18) In cazul platii in natura, data incasarii este data la care intervine faptul generator de taxa pentru livrare/prestarea obtinuta drept contrapartida pentru livrarea/prestarea efectuata.
(19) Livrarile de bunuri/Prestarile de servicii a caror contravaloare este incasata partial sau total cu numerar de catre persoana eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la alte categorii de beneficiari decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare. Nu sunt considerate incasari/plati in numerar sumele in numerar depuse de beneficiar direct in contul bancar al furnizorului/prestatorului. In sensul art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la incasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la incasare acele sume dintr-o factura care sunt incasate in numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica.
(20) In sensul art. 1342 alin. (6) lit. e) din Codul fiscal, se exclud de la aplicarea sistemului TVA la incasare livrarile de bunuri/prestarile de servicii daca, la momentul emiterii facturii sau, dupa caz, la data termenului-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii in situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal. (21) In scopul aplicarii prevederilor art. 1342 alin. (7) din Codul fiscal:
a) pentru facturile partiale emise de catre persoana impozabila inainte de intrarea in sistemul TVA la incasare, care nu au fost incasate integral inainte de intrarea in sistem, orice suma incasata/platita dupa intrarea furnizorului/prestatorului in sistemul TVA la incasare se atribuie mai intai partii din factura neincasate/neplatite pana la intrarea in sistem, atat la furnizor cat si la beneficiar;
b) pentru facturile partiale emise de catre persoana impozabila inainte de iesirea din sistemul TVA la incasare, care nu au fost incasate integral inainte de iesirea din sistem, orice suma incasata/platita dupa iesirea furnizorului/prestatorului din sistemul TVA la incasare se atribuie mai intai partii din factura neincasate/neplatite pana la iesirea din sistem, atat la furnizor cat si la beneficiar.
(22) In scopul aplicarii prevederilor art. 1342 alin. (8) din Codul fiscal, persoana impozabila care incaseaza partial o factura cuprinzand contravaloarea unor livrari de bunuri/prestari de servicii care contin mai multe cote de TVA si/sau mai multe regimuri de impozitare are dreptul sa aleaga bunurile/serviciile care considera ca au fost incasate partial pentru a determina suma taxei incasate in functie de cote, respectiv regimul aplicabil.
(23) Persoana impozabila care este scoasa din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA la cerere sau din oficiu de catre organele fiscale, potrivit legii, este radiata din oficiu de organele fiscale competente si din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare. Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care intra intr-un grup fiscal unic este radiata din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare de la data la care intra in vigoare implementarea grupului fiscal unic conform prevederilor pct. 4 alin. (8). [...]"
Comentarii:
Normele metodologice contin prevederi importante referitoare la organizarea informatiilor din lege cu privire la persoanele care vor aplica sistemul TVA la incasare, astfel:
a) de la 1 ianuarie 2013, conform prevederilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012, vor aplica sistemul TVA la incasare persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, este inferioara plafonului de 2.250.000 lei. Fata de prevederile generale de la art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, care se refera la cifra de afaceri din anul precedent ca referinta pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, prevederile art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 cuprind o alta perioada de referinta, respectiv perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012. Datorita acestei perioade de referinta diferite, in cazul acestor contribuabili nu va fi luata in calcul si cifra de afaceri realizata dupa data de 1 octombrie 2012;
b) contribuabilii a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata din oficiu de organele fiscale conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal si care vor fi reinregistrati inainte de data de 30 septembrie 2012 vor aplica sistemul TVA la incasare in situatia in care nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei in perioada 1 octombrie 2011- 30 septembrie 2012, in perioada in care aveau un cod valabil de TVA. Aceste persoane vor depune pana la data de 25 octombrie 2012 o notificare la organele fiscale competente pentru a fi inregistrate in Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare;
c) contribuabilii care s-au inregistrat in scopuri de TVA dupa data de 1 octombrie 2012 vor aplica prevederile generale (cifra de afaceri din anul precedent) de la art. 1342 alin. (3) lit. a) si de la art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal, respectiv vor depune o notificare pana pe data de 25 ianuarie 2013 daca nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul 2012 si vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 februarie 2013, cei care auperioada fiscala luna, sau incepand cu 1 aprilie 2013, cei care au perioada fiscala trimestrul;
d) contribuabilii care au fost scosi din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin.(9) lit. a)-e) din Codul fiscal, iar inregistrarea in scopuri de TVA a avut loc dupa data de 1 octombrie 2012, vor depune notificare pana pe 25 ianuarie 2013 daca nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul 2012 si vor aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu 1 februarie 2013, cei care au perioada fiscala luna sau, incepand cu 1 aprilie 2013, cei care au perioada fiscala trimestrul. Nu sunt luate in calculul plafonului realizat in cursul anului 2012 livrarile/prestarile efectuate in perioada in care persoana respectiva nu a avut un cod valabil de TVA;
e) dupa data de 1 ianuarie 2013, nu vor depune notificari, ci vor fi inregistrati din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare, urmatoarele categorii de contribuabili:
  • contribuabilii care se inregistreaza ca platitori de TVA in cursul anului conform art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, de la data inregistrarii in scopuri de TVA;
  • contribuabilii care sunt scosi din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal si reinregistrate in scopuri de TVA.
  • Clarificari importante din normele metodologice referitoare la persoane excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare, indiferent de cifra de afaceri realizata [art. 1342 alin. (3) lit. a) si alin. (6) din Codul fiscal]:
  • persoanele care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, inregistrate in scopuri de TVA in Romania direct, prin reprezentant fiscal, sau prin sediu fix fara personalitate juridica cum sunt sucursalele;
  • persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal unic;
  • persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
Avand in vedere ca, potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii care vor aplica TVA laincasare vor amana colectarea taxei aferente vanzarilor pana la data incasarii [dar nu mai mult de 90 de zile de la emiterea facturii conform art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal], normele metodologice trateaza in detaliu documentele pe baza carora se va considera ca incasarea a fost efectuata in functie de modalitatile de plata, respectiv plata prin banca, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea instrumentelor de plata de tip cambie, cec, bilet la ordin. Sunt inserate, de asemenea, exemple necesare intelegerii corecte a prevederilor legale. In cazul compensarii intre persoane juridice se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, mentionate in normele metodologice, care stabilesc documentele si procedura de urmat astfel:
1. pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 de zile si care au o valoare individuala mai mare de 10.000 lei, compensarea trebuie realizata pe baza ordinul de compensare emis de IMI (Institutul de Management si Informatica)
2. pentru facturi cu sume mai noi de 30 de zile, cu o valoare individuala mai mica de 10.000 lei: (i) in cazul in care persoanele juridice opteaza sa intre in sistemul de compensare prevazut de Hotararea Guvernului nr. 685/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, compensarea se va realiza prin IMI, conform pct. 1;
(ii) in cazul in care persoanele juridice nu opteaza sa intre in sistemul de compensare prevazut de Hotararea Guvernului nr. 685/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, compensarea se realizeaza pe baza documentelor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 685/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul incasarii in numerar a contravalorii facturii, in sensul art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la incasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la incasare acele sume dintr-o factura care sunt incasate in numerar pana in ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica. Pentru eventualele diferente neachitate pana la data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul aplica sistemul TVA la incasare si inscrie mentiunea prevazuta la art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care livrarea/prestarea se incadreaza in alta categorie exceptata prevazuta la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal.
Exemplu:
Societatea A, care aplica sistemul TVA la incasare, livreaza piese de schimb in valoare de 1.000 lei catre societatea B in data de 12 martie 2013. Factura in valoarea de 1.000 lei plus 240 lei TVA este emisa in data de 12 martie, data pana la care societatea A a incasat deja 500 lei in numerar de la societatea B. Pe factura emisa, societatea A va mentiona separat valoarea care a fost incasata in numerar si a TVA aferenta, respectiv 403 lei plus 97 lei TVA pentru care se aplica regimul normal de exigibilitate, si, separat, diferenta de 597 lei plus 143 lei TVA in dreptul careia se inscrie mentiunea "TVA la incasare". Daca in data de 20 aprilie 2013 societatea B va face o alta plata in numerar de 300 lei, la societatea A exigibilitatea TVA aferente acestei sume incasate in numerar, respectiv 58 lei, intervine la data de 20 aprilie 2013.
La societatea B exigibilitatea taxei aferente acestei plati intervine de asemenea in data de 20 aprilie 2013, respectiv B va deduce TVA in suma de 58 lei in decontul lunii aprilie 2013. Totodata, in normele metodologice se prevede in mod expres ca persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare trebuie sa inscrie in factura mentiunea "TVA la incasare" conform prevederilor art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, pentru a permite beneficiarilor sa cunoasca faptul ca exigibilitatea taxei este amanata pana la data platii numai pentru operatiunile pe care nu trebuie sa le excluda de la aplicarea TVA la incasare prevazute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal
3. In cazul reducerilor de pret, al anularilor totale sau partiale de facturi si al celorlalte evenimente mentionate la art. 138 din Codul fiscal au fost introduse prevederi la pct. 20 din normele metodologice, care au in vedere prevederile specifice ajustarii bazei impozabile in cazul operatiunilor supuse TVA la incasare de la art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal:
pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5
 

  


Recomandari

Va recomandam:
SolviERP
Sitem ERP/CRM performant.
GData Antivirus
Securitate maxima oferita de acest ANTIVIRUS care depaseste record dupa record. Calitate germana.
Program devize
Program pentru intocmire in constructii. Creat de specialisti pentru specialisti
Program contabilitate generala
Program contabilitate generala. 100% compatibil cu SOLVI ERP.